Nur Talebelerinden Mehmet Ali Kaya kitabının 277. sayfasında Hz. Mehdi (as)”ın hakimlik vasfıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır:

“Hakim, bilge ve hikmet sahibi anlamına gelir. Eskiler buna filozof derlerdi. Bu yönüyle Bediüzzaman o derece büyük bir hakim ve düşünürdür ki Mehmet Akif Ersoy ve Ali Ulvi Kurucu gibi alimler, Nurettin Topçu gibi felsefeciler “Sokrat ve Eflatun felsefede Said Nursi”nin ancak talebesi olabilirler” demişlerdir…” (Asırların Rehberleri Mücedditler, sf. 227)

Üstadımız Mehdi (as)”ın hakim olacağını söylerken onun filozof olacağından bahsetmemektedir. “Hz. Mehdi (as) hakim sıfatıyla tüm dünyada adaleti sağlayacak” demektedir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hicri 13. Asrın müceddidi ve en değerli mütefekkiridir. Bu doğrudur. Bu yönüyle Üstad Hazretleri Hicri 13. asrın Mehdisi”dir. Ancak ahir zamanın büyük mehdisi değildir. Ahir zamanın büyük mehdisi hakimlik vasfını yani adaletle hükmetme vasfını kusursuzca yerine getirip, tüm insanlar üzerinde hak ve adalet sağlayacak ve Kuran ahlakını, Peygamberimiz (sav)”in sünnet-i seniyyesini en güzel şekilde tatbik edecektir.

Hakim kelimesinin sözlükte geçen anlamları şunlardır:

HAKİM

Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden.

Memleketi idare eden.

Mahkeme reisi.

Üstte bulunan.

Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

Elbette bu kelimenin anlamları arasında, “bilge ve hikmet sahibi olmak da” vardır, ancak Üstadımız”ın “Mehdi (as)”ın hakim olacağını” anlatırken kast ettiği mana bu değildir.

Bediüzzaman Hazretleri, “Mehdi (as)”ın hem en büyük müçtehid, hem en büyük müceddid, hem hakim, hem mehdi, hem kutbu azam, hem mürşid” olduğunu söylemekte ve Hz. Mehdi (as)”ın bu vasfını tüm dünyanın göreceğini ve şahit olacağını Şualar”da şöyle ifade etmektedir:

Elbette âhir zamanda, İslam dininin, Kuran-ı Kerim”in ve Hz. Muhammed (sav)”in sünnetinin canlandırılmasıyla, ilanı ile, hükümlerinin yerine getirilmesiyle, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİgayet mâkul olmakla beraber, gayet lâzım ve gerekli ve sosyal hayattaki prensiplerin gereğidir. (Şualar, 510)

Bediüzzaman Hazretleri burada “Büyük Mehdi”nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini tüm dünya görecektir” demektedir. Demek ki, Mehdi (as) vesilesiyle tüm dünyaya adalet ve hak hakim olacak ve tüm dünya bu güzelliğe şahitlik edecektir.

Bir filozofun ise böyle bir sorumluluğu  hiçbir zaman yoktur. Filozoflar toplumun öne çıkmış fikir adamlarıdır. Filozoflar canlılığın varoluş nedenlerini, ruhun varlığını, bilginin oluşum şeklini araştıran kişilerdir. Ancak bir filozofun Bediüzzaman Hazretleri”nin ifade ettiği gibi hakimlik vasfıyla tüm dünyada adaleti ve hakkaniyeti sağlama gibi bir sorumluluğu yoktur. Oysa Bediüzzaman Hazretleri”nin anlatımında, Hz. Mehdi (as)”ın net olarak hakimlik sıfatı olacağı görülmektedir. Hz. Mehdi (as) bu vasıfları ile, öyle bir tecelli edecektir ki Hicri 1400 içinde yaşayan insanlar onun bu vasıflarını aleni bir şekilde görecek ve onun ahir zamanın mehdisi olduğuna tam kanaat getireceklerdir. Hz. Mehdi (as) diyanete, siyasete, beşeriyete, saltanata manen hakim yetkisiyle yön verecek ve insanlar arasında muhteşem bir adaletle ve hakkaniyetle tecelli edecektir.

Peygamberimiz (sav) de, Hz. Mehdi (as)”ı anlattığı hadislerinde Hz. Mehdi (as)”ın tüm dünyaya adalet dağıtacağını ve hakimlik yetkisi olacağını bildirmiştir.

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt”imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK.(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR.(Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

HZ. MEHDİ”NİN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir.(El-Kavlu”l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi”nin çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER.(El-Kavlu”l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Üstad Hazretleri “Hz. Mehdi (as) hakim olacak” derken, Mehdi (as)”ın hakimlik görevi gereği olarak toplumlar üzerinde kusursuz bir adalet dağıtıcısı olacağını ve tüm dünyanın bu hakimlik sıfatına şahit olacağını da ifade etmiştir. Hz. Mehdi (as)”ın bir filozof değil, ülkeler, toplumlar ve insanlar arasında adaleti sağlayacak adil bir hakim olacağını çok açık bir şekilde netleştirmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri”nin ömrünün 30″dan fazla yılı hapishanelerde ve sürgünlerde geçmiştir. Bu çok şerefli bir konumdur, ancak Üstadımız hiçbir zaman toplum üzerinde adaleti uygulama yetkisine ve imkanına sahip olamamıştır. Üstadımız, İslam aleminin büyük kumandanı vasfını almamış, tüm mezhepler, tüm cemaatler, tüm Müslümanlar Bediüzzaman Hazretleri”nin etrafında toplanmamıştır. Üstadımız vesilesiyle adaletin tüm dünyaya yerleşmesi söz konusu olmamıştır. Yeryüzünde zulüm son bulmamış, Filistin”de, Irak”ta, Afganistan”da, Suriye”de ve İslam aleminin dört bir yanında fitneler devam etmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi

Elbette âhir zamanda, İslam dininin, Kuran-ı Kerim”in ve Hz. Muhammed (sav)”in sünnetinin canlandırılmasıyla ilanı ile, hükümlerinin yerine getirilmesiyle, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDİNİN KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİ, gayet mâkul olmakla beraber, gayet lâzım ve gerekli ve sosyal hayattaki prensiplerin gereğidir.
Şualar, S. 510

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir